Skip to main content

Privātuma politika

Pieteikties konsultācijai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Infinitum Agency”

Reģistrācijas numurs 40203114928

Juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 – 6, Rīga, LV-1050

Tālr. +371 26102165

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA
  • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Infinitum Agency” (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
  • Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).
  • Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – infinitum.agency(turpmāk – Vietne), kā arī birojā un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.
 2. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA
  • Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Infinitum Agency”, reģistrācijas numurs 40203114928, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 – 6, Rīga, LV-1050. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 26102165, bet elektroniskā pasta adrese – [email protected].
 3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS
  • Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:
   • Darbinieki;
   • Potenciālie darbinieki;
   • Klienti (pārstāvji);
   • Potenciālie klienti (pārstāvji);
   • Sadarbības partneri un to pārstāvji.
 • Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
  • sniegtu pakalpojumus klientiem;
  • administrētu darba tiesiskās attiecības;
  • nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un/vai teritorijā;
  • izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
  • realizētu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;
  • aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, novērst noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.
 • Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
  • Vārds;
  • Uzvārds;
  • Personas kods;
  • Adrese;
  • Tālruņa nr.;
  • Elektroniskā pasta adrese;
  • Informācija par darbinieku izglītību;
  • Bankas konta numurs, debet/kredīt-kartes numurs;
  • Nodokļu maksātāja nr.;
  • Veselības dati (obligātā veselības pārbaude personālam);
  • Fotoattēls, video ieraksts.
 • Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:
  • Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  • Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;
  • Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, pamatojoties uz ES vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli.
 • Pārzinis veic vārda, uzvārda, adreses, tālruņa numura, e-pasta adreses, bankas konta numura, nodokļu maksātāja nr. apstrādi ar mērķi sniegt pakalpojumus saviem klientiem, pildīt likumā noteiktos pienākumus, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un/vai c) apakšpunktiem.
 • Pārzinis veic vārda, uzvārda, izglītības datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Datu subjekta atbilstību atvērtajai vakancei, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 • Pārzinis veic vārda, uzvārda, dzimšanas datu apstrādi ar mērķi apsveikt darbinieku svētkos, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 • Datu subjekta kontaktinformācija (vārds, tālrunis, e-pasta adrese) var tikt apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunktu.
 • Foto un/vai video attēls, vārds, uzvārds, tiek apstrādāts ar mērķi īstenot Pārziņa sabiedrisko attiecību un/vai mārketinga mērķus, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 • Darbinieku veselības dati tiek apstrādāti darbinieka darbspējas novērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunktu.
 1. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
  • Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un ilgumu, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.
 2. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS
  • Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus ES un EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.
 3. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
  • Fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, sociālo tīklu uzturētājiem, hostinga pakalpojuma sniedzējam, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, sadarbības partneriem, kurjerpakalpojumu vai pasta pakalpojumu sniedzējiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem un tml.
 4. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA
  • Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.
 5. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
  • Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
  • Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
  • Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
  • Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
  • Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
  • Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2.punktā.
  • Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: [email protected]), vai atstājot to Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pasta kastē.

2021.gada __ .______,

Valdes loceklis

Jānis Birģelis

SĪKDATŅU POLITIKA

Šajā politikā (turpmāk – dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Infinitum Agency”, reģistrācijas numurs 40203114928, juridiskā adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 – 6, Rīga, LV-1050  (turpmāk – Pārzinis), mājaslapā www.infinitum.agency (turpmāk – vietne vai mājaslapa), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Pārziņa pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Pārzinis izmanto sīkdatnes

Pārzinis var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;
 • pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;
 • gadījumā, ja lietotājs ir Pārziņa pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu Pārziņa radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot vietni.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot vietni lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai Pārzinis izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Pārzini, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Infinitum Agency”, reģistrācijas numurs 40203114928, juridiskā Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 – 6, Rīga, LV-1050, [email protected].

2021.gada __._______,

Valdes loceklis

Jānis Birģelis